About

Tergo (Thailand) Co.,Ltd.ถือกำเนิดจากการร่วมมือกับ Tergo Industries Ltd. นิวซีแลนด์ ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆที่มีคุณภาพสูงในเชิง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกว่า 120 ปี ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเซีย  ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ผู้เดียวในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1978

ในปี 1995 Tergo Industries Ltd. ได้ร่วมมือกับบริษัท Goodway สหรัฐอเมริกา พัฒนาระบบ Tergo Tech เพื่อทำความสะอาดท่อส่งลม (IAQ : Indor Air Quality) โดยใช้หุ่นยนต์ (Inspection Robot) ระบบวีดีทัศน์ (Video Inspection System) ระบบลมพร้อมเครื่องมืออื่น ๆ (Duct Cleaners, Duct Vacuums, Blower) เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ในปี 2007 บริษัท Tergo (Thailand) ได้ร่วมมือกับ Tergo Industries Ltd.จัดตั้ง Tergo Service Co., Ltd. ขึ้นเพื่อทำธุรกิจด้านบริการทำความสะอาดระบบท่อส่งลม (HVAC System) ของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ฯลฯ  โดยใช้ระบบ Tergo Tech และได้จัดส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น พร้อมได้จัดการอบรมพนักงานของ บริษัทฯให้มีความรู้ ความชำนาญในระบบท่อส่งลมด้วยวิธีการ

Self-Study Training Classroom
Hands-on Training